Projectomschrijving

In het kader van de stedelijke vernieuwing van de Waterlandpleinbuurt is voorzien in nieuwbouw voor de IJdoornschool op de Kompaslocatie (hoek Alkmaarstraat en Beemsterstraat). De nieuwbouw bestaat uit 17 leslokalen, een speelzaal, een gymzaal, vroeg voorschoolse educatie (VVE), een ouderkamer en naschoolse opvang (BSO).

ProMeijer is namens de Gemeente Amsterdam gevraagd het totale bouw- en projectmanagement te organiseren van initiatief t/m realisatiefase. Op basis van het budget, de beperkte tijd en een gunstige economisch klimaat is ervoor gekozen het project als Design & Build opgave in de markt te zetten om een maximale resultaat te behalen.

Promeijer heeft in de outputspecificaties het ambitieniveau hoog ingezet. De school moet binnen het vastgestelde budget klimaatneutraal zijn, minimaal aan Frisse scholen klasse B voldoen en heeft een EPC van 0 hebben. De achterliggende gedacht is dat de school een beperkte milieulast heeft over de gehele levenscyclus, de leerprestaties worden verhoogd, het ziekteverzuim daalt en dat de exploitatielasten minimaal zijn.

Bovenstaande ambities zijn allemaal binnen het vastgestelde budget gerealiseerd waarbij de bouwkosten €1.330 excl.btw per m2/BVO bedragen en de bouwtijd minder dan 6 maanden is.